Klimat Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu jest niejednolity pod względem klimatycznym.
Wschodnie krańce obszaru mają cechy klimatu lubelskiego regionu wyżynnego, natomiast zachodnia część zbliżona jest pod względem klimatycznym do wschodnich obszarów nizin środkowopolskich, zwanych Regionem Mazowiecko-Podlaskim.
Klimat Chodla i okolic kształtowany jest przez masy powietrza określające typy pogody. Dominują tutaj dwa typy mas powietrznych: polarno-morskie i polarno-kontynentalne, których częstotliwość pojawiania się stanowi około 90% ogólnej frekwencji mas powietrznych (masy polarno-morskie stanowią 51,8%, a masy polarno-kontynentalne 31,4%).
Lokalne warunki geograficzne sprawiają, że przeważająca część obszaru znajduje się w uprzywilejowanej pod względem klimatycznym części Wyżyny Lubelskiej.
Szerokie otwarcie Kotliny Chodelskiej w kierunku Wisły decyduje o następujących cechach: wysokie średnie wartości temperatury na poziomie rzeczywistym, największa liczba dni okresów optymalnych dla człowieka temperatur, najmniejsze amplitudy temperatury powietrza, najdłuższy okres lata i wysokie roczne wartości niedosytu wilgotności powietrza.
Napływ różnych mas powietrznych decyduje o zmianach gęstości, temperatury i ciśnienia powietrza. Średnie roczne ciśnienie atmosferyczne wynosi 1006 mb.
Największą częstotliwość występowania mają wiatry W i SW. W chłodnej porze roku przeważają wiatry SW, a w ciepłej W. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi ok. 3,5 m/s; największe prędkości są w zimie ok. 4,5 m/s, a mniejsze latem ok. 2 m/s.
Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą około 7,8OC; najzimniejszym miesiącem roku jest styczeń, kiedy średnia temperatur spada od -3 OC do -6 OC, a najcieplejszym lipiec 18,8 OC.
Średnia suma opadów dla badanego terenu wynosi około 540 mm. Najobfitsze opady są w lipcu ok. 90 mm, a najmniejsze w lutym ok. 20 mm. Opad w postaci śniegu tworzy pokrywę, która zalega stosunkowo krótko (średnio ok. 70 dni) w ciągu roku. Stosunkowo częste jest jednak występowanie gradu.
Długość poszczególnych pór roku wynosi odpowiednio: wiosna 54÷58 dni, lato 98÷102 dni, jesień 62÷66 dni i zima 74÷78 dni. Liczba dni z przymrozkami wynosi ponad 120, a okres wegetacyjny trwa do 210 dni.