Przynależności kościelne

Omawiając zagadnienie przynależności kościelnej parafii Chodel na początku należy przedstawić strukturę organizacyjną kościoła łacińskiego w Polsce.
Największą jednostką organizacyjną Kościoła jest prowincja kościelna, zwana archidiecezją. Tworzą ją podrzędne, w stosunku do niej, biskupstwa. Diecezje do końca XVIII wieku dzieliły się na archidiakonaty, które były największymi, jednostkami w organizacji terytorialnej diecezji. Sieć archidiakonatów stanowiły dekanaty, zwane też archiprezbiteriatami. Najmniejszą zaś i zarazem podstawową strukturą terytorialną Kościoła, która tworzy dekanat, jest parafia.
Metryka dekanatu sięga prawdopodobnie połowy XVI wieku, skoro wizytacja bp Padniewskiego z 1565 roku informuje już o jego istnieniu. Ostatecznie proces formowania dekanatów w diecezji krakowskiej zakończył się pod koniec XVI wieku. Wizytacja generalna z 1781 roku trzech dekanatów: chodelskiego, urzędowskiego i kazimierskiego, przeprowadzona przez dziekana Kolegiaty Kieleckiej, ks. Antoniego F.Dunina Kozickiego, określa położenie samego dekanatu: "Dekanat chodelski leży w archidiakonacie lubelskim. Długość jego rozciąga się na mil 14, szerokość na mil 6. Graniczy on od wschodu słońca z dekanatem kazimierskim (...), od południa z dekanatem urzędowskim, od zachodu dekanatem soleckim, od północy z dekanatem parczowskim". Pomimo, iż dekanat posiadał przymiotnik chodelski, który wskazuje automatycznie na miejsce siedziby dziekana, to w rzeczywistości nie był on adekwatny do nazwy miejscowości, w której instytucja dziekańska, w danym momencie czasowym się znajdowała. W przypadku omawianego dekanatu siedziba zarządcy ulegała na przestrzeni XVI-XVIII wieku zmianom.
Instytucja dziekańska funkcjonowała przy chodelskim kościele parafialnym przypuszczalnie tylko wówczas, gdy dziekan był równocześnie proboszczem parafii. Opis historii diecezji lubelskiej podaje informacje o trzech miejscowych proboszczach, którzy byli jednocześnie dziekanami dekanatu chodelskiego w okresie od końca XVIII wieku do trzeciej ćwierci XIX wieku. Obowiązki i zadania, które należały do kompetencji dziekana zostaną szerzej potraktowane w częśći opisującej duchowieństwo.
W roku 1796 na dziekana wybrany został, ks. Wincenty Treffler, który od 1788 roku był proboszczem w Chodlu. Po nim funkcje proboszcza i zarazem dziekana od 1829 r. pełnił ks. Michał Okniński. Ostatnim dziekanem, zlikwidowanego w latach siedemdziesiątych XIX wieku dekanatu chodelskiego, był ks. Piotr Frankiewicz.
Z powodu braku materiałów źródłowych nie można prześledzić jak przedstawiał się problem we wcześniejszym okresie. Jedyna informacja o piastowaniu urzędu dziekańskiego przez prepozyta chodelskiego - ks.Stanisława Korzeniowskiego pochodzi z roku 1611. Wnioskować można, że w okresie XVI-XVIII wieku siedziba dziekana ulegała podobnym zmianom. Na wybór siedziby dekanatu mogło wpływać położenie kościoła w centrum okręgu dekanalnego oraz dogodny dostęp do niego. Często też wybierano miasta i miasteczka, w których skupiało się życie gospodarcze i kulturalne danego regionu. Prawdopodobnie siedziba dziekana mieściła się w tej parafii, w której dziekan pełnił funkcje proboszcza.
Na przestrzeni XVI-XVIII w. zmianie uległa również liczba parafii wchodzących w skład dekanatu. Położenie parafii Chodel w obrębie dekanatu chodelskiego oraz na tle archidiakonatu lubelskiego i diecezji krakowskiej obrazuje poniższa mapa.

Dekanat chodelski do roku 1767 podlegał administracji archidiakona lubelskiego. Archidiakonat lubelski powołany został do istnienia w XII wieku. Składał się z pięciu dekanatów: łukowskiego, parczewskiego, kazimierskiego, soleckiego oraz chodelskiego. Obejmował północną i północno-wschodnią część diecezji krakowskiej. Była to środkowa i północna część ziemi lubelskiej, cała ziemia łukowska i wąski pas sandomierskiej po lewym brzegu Wisły. Taka sytuacja istniała do rozbiorów, które położyły kres instytucji archidiakonatu.
Nowe realia polityczne, w jakich znalazła się Rzeczpospolita, wpłynęły bezpośrednio również i na reorganizację struktur administracji terytorialnej Kościoła. W strukturze organizacyjnej Kościoła w omawianym okresie nastąpiła redukcja jednostek terytorialnych. Kasacji uległa instytucja archidiakona lubelskiego, która połączona została ze stanowiskiem biskupa sufragana, jeszcze w 1767 roku. Pozostałe ogniwa nie uległy zmianom. Największe przeobrażenia w przynależności zaszły na poziomie diecezji, a w dalszej kolejności dekanatu i archidiecezji.
O ile do czasów rozbiorów parafia należała niezmiennie do jednej diecezji - krakowskiej, o tyle w ciągu kolejnych 138 lat wchodziła w skład aż trzech diecezji. Były to biskupstwa: chełmsko-lubelskie, kieleckie i lubelskie. Od czasów Sejmu Czteroletniego tereny archidiakonatu lubelskiego (za wyjątkiem dekanatu soleckiego) oraz dekanat urzędowski i zaklikowski, należące do archidiakonatu zawichojskiego, weszły w obręb diecezji chełmskiej. Reorganizację administracji kościelnej, jaką wprowadził Sejm Wielki konstytucją z 11 czerwca 1790 roku, potwierdził w tym samym roku papież Piusa VI, w dekrecie "Quum reverendissimus" Parafia Chodel należała do 1805 roku do dekanatu chodelskiego w diecezji chełmsko-lubelskiej.
Tuż przed likwidacją diecezji chełmsko-lubelskiej (listopad 1805 r.) trzy dekanaty: chodelski, zaklikowski i urzędowski włączone zostały, na mocy bulli "Indefessum personarum" papieża Piusa VII, do diecezji kieleckiej. W związku z tym obszar parafii podlegał od tego momentu jurysdykcji biskupa kieleckiego.
W międzyczasie administracja austriacka wyszła z inicjatywą zniesienia diecezji chełmsko-lubelskiej i powołania w jej miejsce nowego biskupstwa lubelskiego. Projekt ten został zatwierdzony 10 maja 1803 roku przez cesarza Franciszka II. Pełna realizacja projektu dokonana została dopiero 23 września 1805 r. Potwierdziła go stosowna bulla papieska.
Wspomniane dekanaty znalazły się w obrębie diecezji lubelskiej od 2 lipca 1818 r. Związane to było z dążeniami administracji carskiej, która chciała dostosować podział państwowy (na województwa) do podziału kościelnego (na diecezje). W rezultacie granice biskupstwa lubelskiego obejmowały teren województwa lubelskiego, a po utworzeniu guberni, obszar guberni lubelskiej.
Nowa reforma administracyjno-terytorialna, która wprowadzona została w Królestwie Polskim w roku 1865, polegała na ujednoliceniu niższych jednostek terytorialnych, mianowicie powiatów z dekanatami. Miały być one równe pod względem powierzchni. Liczbę dekanatów w diecezji lubelskiej zmniejszono do dziesięciu. Zniesiony został wówczas między innymi dekanat chodelski. Parafia Chodel od tego momentu aż do 1918 roku należała do dekanatu lubelskiego.
Zmiany nastąpiły również w obrębie przynależności do prowincji kościelnych. W okresie panowania austriackiego parafia podlegała władzy metropolity lwowskiego. Po wojnach napoleońskich, w okresie Królestwa Polskiego, sytuacja uległa ponownej zmianie. Utworzona została nowa prowincja warszawska, której podporządkowana została także diecezja lubelska, a tym samym i parafia chodelska.
Parafia chodelska, jak już wspomniano, wielokrotnie zmianiała swoją przynależność. Na przestrzeni wieków wyglądało to jak poniżej:

XIV w. - ok. 1530
Diecezja krakowska, archidiakonat lubelski, parafia kłodnicka

ok. 1530 - k. XVI w.
Diecezja krakowska, archidiakonat lubelski, parafia chodelska

p. XVII w. - 1790
Diecezja krakowska, archidiakonat lubelski, dekanat chodelski, parafia chodelska

1790 - 1807
Diecezja chełmska, dekanat chodelski, parafia chodelska

1807 - 1818
Diecezja kielecka, dekanat chodelski, parafia chodelska

1818 - 1867
Diecezja lubelska, dekanat chodelski, parafia chodelska

1867 - obecnie
Diecezja lubelska, dekanat bełżycki, parafia chodelska