Walory krajobrazowo - przyrodnicze

Tabliczka na pomniku przyrody - Dębie "Władku z zarzęby"Walory przyrodnicze Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wynikają bezpośrednio z występowania na opisywanym obszarze zespołów roślinnych lub elementów fauny i flory o wyjątkowym bądź unikalnym charakterze. Głównym walorem elementów przyrodniczych środowiska jest to, że stanowią one komponenty i niezbędny warunek do zachowania na stosunkowo rozległym obszarze krajobrazów o dużej urodzie i atrakcyjności.
Krajobrazy te można określić jako naturalne lub kulturowe harmonijne. Głównymi ich cechami jest tradycyjny układ powierzchni pokrytych lasami, łąkami, powierzchniami wodnymi i polami na obszarze o rzeźbie umożliwiającej obserwację rozległych widoków.
Można uznać, że cały obszar zachowuje (mimo przekształceń środowiska spowodowanych gospodarką człowieka) spójność ekologiczną, łącząc się ponadto z otulinami Kazimierskiego i Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.
Do szczególnych walorów krajobrazowo-przyrodniczych Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy zaliczyć:

Rozprzestrzenienie obszarów leśnych, pól i łąk powoduje, że Chodelski Obszaru Chronionego Krajobrazu jest wyjątkowo atrakcyjny widokowo, sprzyja tym samym planowaniu długich tras wędrówek turystycznych, łatwych i stosunkowo urozmaiconych, umożliwiających zwiedzenie naturalnych, harmonijnych krajobrazów.
Chodelski Obszaru Chronionego Krajobrazu jest terenem słabo uprzemysłowionym. Lokalne surowce mineralne (opoki, margle, piaski, gliny) są eksploatowane i wykorzystywane w bardzo niewielkim stopniu.